Fee Structure

Fees declared by FRC for 2017-18 & 2018-19:

Grades

2017-18 Tuition Fees

Term Fees* (2/12 of Tuition fees)

Total FRC approved Fees for 2017-18

2018-19 Tuition Fees

Term Fees (2/12 of Tuition fees)

Total FRC approved Fees for 2018-19

Nursery, Jr. & Sr. KG

88,520

14,753

103,273

94,720

15,787

110,507

Grade 1-6

104,830

17,472

122,302

112,170

18,695

130,865

Grade 7-10

129,860

21,643

151,503

138,950

23,158

162,108

Grade 11-12

244,370

40,728

285,098

261,480

43,580

305,060

 

૨૦૧૭-૨૦૧૮ અને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટે FRC (ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી ફી

ધોરણ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ની ટ્યુશન ફી ટર્મ ફી* (ટ્યૂશન ફી નો 2/12 ભાગ) ૨૦૧૭-૨૦૧૮ માટે FRC દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી કુલ ફી શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ની ટ્યુશન ફી ટર્મ ફી* (ટ્યૂશન ફી નો 2/12 ભાગ) ૨૦૧૮-૨૦૧૯માટે FRC દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી કુલ ફી
નર્સરી, જુ.કેજી અને સી.કેજી ૮૮,૫૨૦ ૧૪,૭૫૩ ૧૦૩,૨૭૩ ૯૪,૭૨૦ ૧૫,૭૮૭ ૧૧૦,૫૦૭
ધોરણ          ૧ થી ૬ ૧૦૪,૮૩૦ ૧૭,૪૭૨ ૧૨૨,૩૦૨ ૧૧૨,૧૭૦ ૧૮,૬૯૫ ૧૩૦,૮૬૫
ધોરણ          ૭ થી ૧૦ ૧૨૯,૮૬૦ ૨૧,૬૪૩ ૧૫૧,૫૦૩ ૧૩૮,૯૫૦ ૨૩,૧૫૮ ૧૬૨,૧૦૮
ધોરણ        ૧૧ અને ૧૨ ૨૪૪,૩૭૦ ૪૦,૭૨૮ ૨૮૫,૦૯૮ ૨૬૧,૪૮૦ ૪૩,૫૮૦ ૩૦૫,૦૬૦